Üldtingimused

Laenu üldtingimused

 1. Lepingu üldmõisted

1.1. Laenuandja – AS Varalaen, registrikood 10043527, aadress Karja 27, Haapsalu linn, Haapsalu linn, 90502 Lääne maakond, e-post tanel@varalaen.ee,  kek@kek.ee,  telefon +372 55 909 683.

1.2. Laenutaotleja – isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Laenu saab taotleda Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18  aastane füüsiline isik, kes vastab Üldtingimustele.

1.3. Laenusaaja – isik, kelle Laenutaotluse osas on Laenuandja teinud  positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.

1.5. Graafik – Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise graafik. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa.

Graafik võib olla :

1.5.1. Bulletgraafik– kuumaksetena makstakse ainult intresse ning kogu laenusumma tasumine toimub graafiku lõpus.

1.5.2. Annuiteetgraafik – igakuine laenumakse, mis sisaldab laenu tagasimakset ja intressimakset  on kogu laenu tähtaja jooksul ühesuurune.

1.6. Intress – Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest.

1.7. Koduleht – on internetis aadressil www.varalaen.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond.

1.8. Krediidi kulukuse määr – protsentides Laenu netosummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude (Intress) koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri 13.10.2010  määrusega (RTI 2010, 76, 584) kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.

1.9. Laen – Lepingus kokkulepitud rahasumma, mille Laenuandja kannab Laenusaaja arvelduskontole.

1.10. Laenuandmise otsus – Laenuandja nõustumine Laenutaotlejaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel.

1.11. Laenutaotlus – Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis ning mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

1.12. Euroopa standardinfo teabeleht-kirjalik dokument, mis esitatakse Laenusaajale enne lepingu sõlmimist ning mis sisaldab täieliku teabe laenu kohta. Euroopa standardinfo teabelehe vorm on kinnitatud justiitsministri määrusega nr 1103.03.2016(RT I, 11.03.2016, 10)

1.13. Leping – on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis sõlmitud dokument koos kõigi sõlmitavate lisadega.

1.14. Lepingupool või -pooled – on Laenuandja ja Laenusaaja(d) koos või eraldi.

1.15. Lisalaen – Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.

1.16. Lisateenus – Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused Laenusaajale.

1.17. Pikendamine – Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul (maksepuhkus).

1.18. Rahalised kohustused – Laen, intress, viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.

1.19. Refinantseerimine – Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu perioodi või Laenu osamakse suurust.

1.20. Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused.

 

 1. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine. Laenutaotleja kinnitused.

2.1. Laenu saamiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotluse saab esitada Kodulehe vahendusel vastavalt Kodulehel toodud juhistele või kirjalikus vormis.

2.2. Laenutaotluse esitamiseks Kodulehe vahendusel tuleb Laenutaotluses täita kõik kohustuslikud väljad.

2.3. Pärast taotluse vastuvõtmist esitab Laenuandja Laenusaajale küsimustiku Laenutaotleja maksevõime hindamiseks.

2.4. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Laenuandja esitab Laenutaotleja nõudmisel viivitamata ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse Laenutaotlejale laenu mitte anda.

2.5. Laenuandja teostab Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi. Laenuandjal on Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi teostamiseks ning Laenu väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt täiendavaid andmeid  tema sissetuleku ja majanduslikku olukorra ning vastavate dokumentide, sh panga väljavõtete  esitamist.

2.6. Laenuandja järgib vastutustundliku laenamise põhimõtet.  Enne lepingu sõlmimist hinnatakse laenu taotleja krediidivõimelisust. Leping sõlmitakse üksnes juhul, kui laenuandja on veendunud , et laenu saaja on võimeline laenu lepingus kokkulepitud tingimustel tagasi maksma. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus antakse hinnang Laenutaotleja poolt esitatud dokumentidele ja taotlustele, Laenuandja poolt tehtud Laenutaotleja taustakontrollile, Laenutaotleja sissetulekule.

2.7. Laenusaaja isik tuvastatakse kehtiva  ID kaardi või passi alusel.

2.8. Leping sõlmitakse, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse ning Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud.

2.9. Enne lepingu sõlmimist väljastatakse Laenusaajale Euroopa standardinfo teabeleht, mille kättesaamist laenusaaja kinnitab allkirjaga.

2.10. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenu tagasimaksed ning nende tasumise tähtajad on Lepingu lahutamatuks lisaks olevas Graafikus. Graafiku allkirjastab Laenusaaja koos lepinguga, millega kinnitab, et on Graafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus. Lisateenuse kasutamise korral, koostab Laenuandja uue Graafiku Lisateenuse võimaldamise taotluses esitatud andmete alusel.

2.11. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid dokumente. Laenuandja saadab Laenusaajale Üldtingimuste, Graafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrüki Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud e-posti aadressile. Laenuandja ei vastuta aadressimuutustest tuleneva dokumendi mittekättesaamise eest Laenusaaja poolt ja dokument loetakse Laenuandja poolt õigele aadressile väljastatuks, kui see on saadetud Laenutaotluses või hilisemas kirjalikus aadressimuudatuses näidatud aadressile.

 1. Laenu kasutada andmine

3.1. Laenu ülekande aluseks on allkirjastatud leping. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu eurodes, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta Lepingus märgitud kuupäeval.

 1. Laenu tagastamine

4.1. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.

4.2. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graafikus ettenähtud Laenu makse on Graafikus kokku lepitud tähtajal laekunud Graafikus näidatud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale Laenu maksete tasumiseks arveid.

4.3. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti-, e-posti aadressile ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile.

 

 1. Laenu ennetähtaegne tagastamine

5.1. Laenusaajal on õigus laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt ja tagastada Laenusumma enne tagastamise lõpptähtpäeva. Ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale intressi Laenusumma kasutamata jätmise aja eest ega muid ennetähtaegse tagastamisega seotud kulusid.

5.2. Kui Laenusaaja teavitab Laenuandjat soovist elamukinnisvaraga seotud laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt täita, esitab Laenuandja Laenusaajale viivitamata püsival andmekandjal ennetähtaegse tagasimaksmise võimaluse kaalumiseks vajaliku teabe. Laenusaajale esitatavas teabes peab olema märgitud ennetähtaegselt tagastatav summa, Laenusaajalt nõutava hüvitise suurus, kasutatud eeldused, mis peavad olema mõistlikud ja põhjendatud.

5.3. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu intressi Laenusaaja poolt Laenu ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtajaks, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel tingimustel.

5.4. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise aja eest intressi ega muid kulusid.

5.5. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eeltoodud hüvitise suurus on 1% ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat.

5.6. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist.

 1. Lisateenused

6.1. Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise teate Kodulehe kaudu või suheldes otse laenuhalduriga.

6.2. Lisalaenu võimaldamise eelduseks on Laenuandja poolt teostatud täiendav Laenusaaja maksevõime analüüs, arvestades sealjuures Laenusaaja eelnevat laenukäitumist.

6.3. Lisateenuse taotluse menetlemisel ning Lisateenuse taotluse rahuldamise korral vastavasisulise Lepingu lisa sõlmimisel, lähtutakse punktis 2 toodud lepingu sõlmimise põhimõtetest.

6.4. Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda Laenu põhitingimused (nt intress, krediidi kulukuse määr, Laenu neto- või brutosumma jne).

 1. Intressi arvestamine ja tasumine

7.1.      Laenusaaja kohustub igakuiselt tasuma Laenuandjale Intressi tagasimaksmata Laenusummalt lepingus märgitud intressimäära alusel, vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.

7.2.      Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Laenuandja arvestab Intressi alates Laenu või Laenu osa Laenusaajale väljamaksmise päevast kuni Laenu tähtpäevale eelneva päevani (kaasa arvatud).

7.3. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graafikus ettenähtud intressi makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale intressi maksete tasumiseks arveid.

 1. Sanktsioonid

8.1. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral kohustub Laenusaaja tasuma viivitatud maksetelt Viivist. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja arvelduskontole laekumise päeval.

8.2. Kui lepingus on kokku lepitud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär (võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 nimetatud intressimäär + 8%), siis on viivise määr võrdne lepingus kokkulepitud intressimääraga. Kui viivisemäära reguleerivad seadusesätted muutuvad, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist seaduses lubatud maksimaalses määras.

 

 1. Maksete tasumise kord.

9.1. Kõik graafikujärgsed maksed tuleb teha lepingus märgitud Laenuandja arvelduskontole, lepingus ettenähtud tähtpäevadel ja suuruses. Kui lepingus märgitud tähtpäev satub puhkepäevale või riigipühale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval tööpäeval. Kui Intressi või Laenu tagasimakse kuupäev langeb päevale, mis ei ole pangapäev, lükkub tagasimaksepäev edasi lähimale järgnevale pangapäevale.

9.2. Lepingust tulenevad muud maksed (näiteks Viivis, Laenusaaja poolt tasumisele kuuluvad kulud) tuleb tasuda kümne (10) pangapäeva jooksul arvates Laenuandjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamise päevast.

9.3. Kõigi lepingust tulenevate maksete tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida Laenusaaja nimi ja lepingu number.

9.4.      Kõik lepingu täitmisega seotud Laenusaaja maksed: laenu tagasimaksed, intress, viivis, Laenusaaja poolt tasumisele kuuluvad kulud, loetakse tasutuks, kui raha on laekunud Laenuandja lepingu punktis 1 nimetatud arvelduskontole pangas.

9.5.      Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt lepingust tulenevaid erinevaid summasid ning Laenusaaja teeb ebapiisava makse, arvestatakse makstuks esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmise kulud, seejärel tähtajaks tasumata Laenusumma, seejärel tähtajaks maksmata intressid vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevustest, seejärel Viivis, trahvid ja muud tasud.

 1. Laenusaaja muud kohustused

10.1. Tasuma Intressi ja tagastama Laenu lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

10.2. Informeerima Laenuandjat kõigist muudatustest, võrreldes lepingus või muudes Laenuandjale esitatud dokumentides fikseeritud andmetega.

 1. Lepingu muutmine

11.1. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenuandja avaldab uued Üldtingimused oma Kodulehel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.

11.2. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest eelnevalt kirjalikult Laenuandjale ja tagastades laenu koos Tagastamise päevani arvestatud intressidega. Sellisel juhul ei ole Laenuandjal õigust nõuda hüvist p.5.5. alusel.

 1. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt

12.1. Laenusaajal on õigus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingust taganeda seitsme (7) päeva jooksul selle allkirjastamisest, saates Laenuandja e-posti aadressil digiallkirjastatud taganemisavalduse või saates taganemisavalduse tähitud kirjaga lepingus toodud Laenuandja aadressil. Taganemisavaldus peab Laenuandjani jõudma seitsme (7) päeva jooksul lepingu poolte poolt allkirjastamise päevast.

12.2. Kui Laenusaaja kasutab lepingust taganemise õigust ja Laenuandja on taganemisavalduse esitamise ajaks Laenusumma osaliselt või täielikus ulatuses välja maksnud, peab Laenusaaja Laenuandjale mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest alates tagasi maksma Laenu põhisumma ja põhisummalt alates laenu ülekandmise päevast kuni Laenusumma tagasimaksmiseni Intressi.

12.3.     Kui Laenusaaja ei tagasta laenusummat punktis 12.2. nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et Laenusaaja ei ole lepingust taganenud.

 1. Lepingu ülesütlemine

13.1. Laenuandjal on õigus leping Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda ja nõuda rahaliste kohustuste viivitamatut täitmist, teatades sellest Laenusaaja aadressil tähitud postiga või e-kirjaga, kui Laenusaaja on lepingu sõlmimisel valinud teabe esitamise viisiks e-kirja, kui:

13.1.1. Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme (3) intressimaksega ja ei tasu võlgnevust kahe (2) nädala jooksul pärast Laenuandjalt vastavasisulise nõude saamist koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist;

13.1.2. kui Laenuandja ei saanud Laenusaaja krediidivõimelisust õigesti hinnata, sest Laenusaaja jättis teadlikult esitamata Laenuandja poolt nõutud teabe või võltsis esitatud teavet.

13.2. Kui Laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt tasumata krediidi kogukulu laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi võrra.

13.3. Lepingu ülesütlemisel lõpetab Laenuandja intressi arvestamise lepingu ülesütlemise päeval ja alustab tähtaegselt tasumata summalt viivise arvutamist alates lepingu ülesütlemisel makstavate summade maksetähtpäevale järgnevast päevast.

13.4. Lepingust taganemine või ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat varaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud lepingu alusel enne lepingust taganemist või lepingu ülesütlemist.

 1. Isikuandmete töötlemine ja konfidentsiaalsus

14.1. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete töötlemise korrale. Laenusaaja annab laenulepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda isikuandmeid lepingus ettenähtud koosseisus ja eesmärkidel ning edastada kolmandatele isikutele.

14.2. Isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni võib Pool teise Poole nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele, kui tarbija on rikkunud krediidiandjaga sõlmitud lepingut ning rikkumisest on möödunud vähem kui 30 päeva või kohustuse rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui kolm aastat, sh Eesti Vabariigi kohtutele, õigusaktide alusel andmekogudele, nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale, kohtutäituritele, pankrotihalduritele, järelevalveasutustele või järelevalvet teostavatele ametiisikutele või teistele lepinguga seotud isikutele (sh Laenuandja pankadele), audiitoritele, notaritele või õigusabi osutajatele.

14.3. Isikute krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele edastamiseks mõeldud isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes juhul, kui:

14.3.1.  kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi;

14.3.2.  isikuandmete edastaja on tuvastanud kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollinud edastatavate andmete õigsust ning registreerinud andmeedastuse.

Punktis 14.2 nimetatud eesmärgil andmete kogumine ja kolmandatele isikutele edastamine ei ole lubatud, kui tegemist on delikaatsete isikuandmetega ja see kahjustaks ülemääraselt Laenusaaja õigustatud huve.

 1. Nõude loovutamine

15.1. Laenuandjal on õigus loovutada lepingust tulenevad nõuded Laenusaaja vastu koos tagatistega kolmandatele isikutele, kusjuures juhul, kui nõue loovutatakse sissenõudmise eesmärgil inkassofirmale, kohustub Laenusaaja tasuma sellise loovutamisega seotud kulud.

15.2. Laenuandjal on õigus lepingust tulenevad nõuded pantida.

 1. Lõppsätted

16.1. Leping jõustub selle sõlmimisel.

16.2. Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu tingimusi võib avalikustada teise Lepingupoole nõusolekuta juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingut ning tingimuste avalikustamine on vajalik Lepingu täitmisele sundimiseks ja/või Laenuandja nõuete rahuldamiseks, samuti juhul, kui tingimuste avalikustamine on ette nähtud kehtivates õigusaktides.

16.3.    Laenusaaja annab laenulepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda nende isikuandmeid lepingus ettenähtud koosseisus ja eesmärkidel ning edastada kolmandatele isikutele.

16.4. Laenuandja edastab lepinguga seotud teateid: e-posti teel, posti teel lihtkirjaga või lepingus ettenähtud juhtudel tähitud postiga. Lepingu sõlmimisel Laenusaaja kinnitab, et info ja teave lepingu kohta esitatakse talle tema poolt Lepingus märgitud e-posti aadressil.

 

Teade loetakse kätte saaduks, kui see on edastatud kokkulepitud viisil lepingus või hilisemas kirjalikus teates Laenusaaja poolt nimetatud aadressil ning teate adressaadil on mõistlik võimalus sellega tutvuda.

16.5.     Mõistlik võimalus edastatud teatega tutvumiseks on:

16.5.1.  teate saatmisel tähitud kirjaga, kui teate postitamisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva;

16.5.2.  teate saatmisel elektronpostiga, kui teate saatmisest on möödunud üks (1) kalendripäev.

16.6.     Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Postiaadressi või elektronposti aadressi, samuti isiku- ja kontaktandmete  muudatusest tuleb teist lepingupoolt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie (5) kalendripäeva jooksul arvates andmete muutumisest kirjalikult teavitada.

16.7. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega.

16.8. Laenusaajal on võimalik kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile.

16.9. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse kohus.

 

Kui Teil tekkis täpsustavaid küsimusi, siis võtke meiega julgelt ühendust, helistades numbril  537 50 007 või saates oma küsimused siit.

Mine laenutaotlust täitma!